Condicions generals

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web https://botiga.elgatpelut.cat és propietat de MARTA GIL SOLER amb NIF 46725096K i adreça fiscal al C / CABALLERO 58, LOCAL 08014, BARCELONA, actuant comercialment sota la marca LLIBRERIA EL GAT PELUT.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre LLIBRERIA EL GAT PELUT i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

LLIBRERIA EL GAT PELUT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, MARTA GIL SOLER es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és la venda de llibres, joguines i accessoris.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici de el dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de LLIBRERIA EL GAT PELUT i la contractació per mitjà dels mateixos.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

Podrà registrar-se com usuari de la web per fer la compra en línia en l’apartat corresponent a la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, LLIBRERIA EL GAT PELUT informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de LLIBRERIA EL GAT PELUT, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.

L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@elgatpelut.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb LLIBRERIA EL GAT PELUT al telèfon d’atenció a client 634.529.866 o mitjançant el correu electrònic info@elgatpelut.cat.

Tots els continguts de la web estan en català.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent LLIBRERIA EL GAT PELUT ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, LLIBRERIA EL GAT PELUT es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s’identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’ell mateix. LLIBRERIA EL GAT PELUT disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l’establiment LLIBRERIA EL GAT PELUT, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@elgatpelut.cat o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d’atenció a client 634 529 866 o mitjançant el correu electrònic info@elgatpelut.cat

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) variable en funció de la seva tipologia en vigor: 4% per als llibres i 21% per les joguines i la resta d’accessoris.

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Així mateix, els preus dels llibres són susceptibles o modificacions determinades pels editors i subjectes a la Llei de el llibre 10/2007 i, en cas de llibres d’importació, a les fluctuacions de la moneda d’origen.

Despeses de lliurament i transport

LLIBRERIA EL GAT PELUT només realitza enviaments a Península, les despeses d’enviament dependran de la destinació de lliurament, el volum i el pes de la comanda:

  • Província de Barcelona – 4 € (IVA inclòs)
  • Resta províncies de Catalunya – 5 € (IVA inclòs)
  • Resta Península – 6 € (IVA inclòs)

El pes total de la comanda serà la suma dels pesos individuals dels llibres o altres articles més el pes de l’embalatge. El cost definitiu de l’enviament serà sempre el que consti en la factura emesa per LLIBRERIA EL GAT PELUT.

Per consultar tarifes internacionals i enviaments a Balears o Canàries, haurà contactar a través del correu electrònic Info@elgatpelut.cat.

Els enviaments a països no comunitaris, LLIBRERIA EL GAT PELUT no es farà càrrec del pagament dels impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

El repartiment de productes es realitza a través de l’agència de transports TRANSLOAN a Catalunya, fora de Catalunya serà CORREUS.

Formes de pagament

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
  • Transferència bancària

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de LLIBRERIA EL GAT PELUT.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistent o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell queda obligat davant de LLIBRERIA EL GAT PELUT al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Execució de la comanda

LLIBRERIA EL GAT PELUT es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 24-72 hores, en funció de la disponibilitat dels productes adquirits. Per als productes que no tingui estoc, el servei dependrà del temps que el proveïdor trigui a fer l’entrega dels mateixos.

La disponibilitat dels productes oferts per LLIBRERIA EL GAT PELUT pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que LLIBRERIA EL GAT PELUT actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, LLIBRERIA EL GAT PELUT en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. LLIBRERIA EL GAT PELUT podrà donar la doble opció de: subministrar a el client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per LLIBRERIA EL GAT PELUT dins d’aquest mateix període abonar l’import pagat pel la comanda anul·lat.

Dret de desistiment

El comprador disposa d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici de el dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 634 529 866, dirigint-se al correu electrònic info@elgatpelut.cat, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C / CABALLERO 58, LOCAL 08014, BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Anul·lació comandes

LLIBRERIA EL GAT PELUT es reserva el dret d’anul·lar les comandes amb errors tipogràfics o aritmètics o que continguin una adreça d’enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament dels articles.

En cas que vulgui anul·lar una comanda que encara no ha estat expedit, pot enviar un correu electrònic a Info@elgatpelut.cat amb el número de comanda.

La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a LLIBRERIA EL GAT PELUT, a l’adreça C / CABALLERO 58, LOCAL 08014, BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

LLIBRERIA EL GAT PELUT podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució de la mateixa, segons que condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant LLIBRERIA EL GAT PELUT del motiu de devolució a través de qualsevol de els mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

LLIBRERIA EL GAT PELUT es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de LLIBRERIA EL GAT PELUT està situat al c / CABALLERO 58, LOCAL 08014, BARCELONA o mitjançant el correu electrònic info@elgatpelut.cat.

Jurisdicció

Així mateix, LLIBRERIA EL GAT PELUT es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. LLIBRERIA EL GAT PELUT té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 21 de juliol de 2021